SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SIM

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SIM

 

  1. Bulan Januari 2018

 

2. Bulan Februari 2018

 

3. Bulan Maret 2018

 

4. Bulan April 2018

 

5. Bulan Mei 2018

 

6. Bulan Juni 2018

 

Bulan Mei 2019

 

 

Bulan Juni 2019

 

 

Bulan Juli 2019